‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزارت کشور

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزارت کشور

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری. معاونت پژوهش و فناوری

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری. معاونت پژوهش و فناوری

مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان  ایران

مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی واحد مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی واحد مشهد