شماره تماس: ۶۶۴۶۲۵۴۸ (۰۲۱)

رایانامه: smartcity@irandoc.ac.ir

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.