آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1403-07-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1403-07-30
تاریخ شروع کنفرانس
1403-08-08
تاریخ پایان کنفرانس
1403-08-10